Category Archives: Nieuws

De bouw piept en kraakt onder stikstof en PFAS-problematiek

Bouw en bouwgerelateerde bedrijven hebben het moeilijk. Terwijl ze eigenlijk hard aan het werk zouden moeten zijn om de woningnood op te lossen en verouderde infrastructuur op te knappen en nieuwe werken aan te leggen, liggen veel projecten stil vanwege de rechterlijke uitspraak over het PAS en een nieuwe, zeer strenge norm op het gebied van de PFAS-chemicaliën.

grondbank foto

Ondanks het feit dat bouwprojecten ter plaatse slechts een geringe hoeveelheid uitstoot van stikstofoxiden opleveren mag er in veel gebieden niet meer gebouwd worden omdat er al te veel stikstof is neergeslagen in nabijgelegen natuurgebieden. Ten tijde van het instellen van de Natura 2000 gebieden hebben werkgevers hiervoor al gewaarschuwd, maar de problemen zijn alleen maar vooruitgeschoven. Uiteraard moet de bouw zich zelf ook inspannen om de uitstof van stikstof te beperken maar er is veel méér nodig. Zonder ingrijpende maatregelen om de veeteelt schoner te maken blijven we in grote delen van het land tegen de limiet aan werken en zullen de problemen niet structureel opgelost worden.
Als een tijdelijke snelheidsbeperking van het verkeer in de buurt van kwetsbare gebieden kan helpen om de situatie op korte termijn te verbeteren, dan moet die optie zeker meegewogen worden. Exclusief volledig elektrische auto’s natuurlijk want die hebben geen lokale uitstoot.

En toen werd op 1 oktober opeens het ‘Tijdelijk Handhavingskader’ inzake PFAS van kracht, waarbij het verboden werd om grond met 0,1 microgram van deze stoffen per kilogram te vervoeren naar plekken waar de grond nog ‘schoon’ is. Op 8 juli had de staatsecretaris het nieuwe handhavingskader reeds aangekondigd, maar in de tussentijd is er niets gebeurd om te voorkomen dat tal van bouw-, bagger- en andere activiteiten waarbij grond verplaatst moet worden, stil kwamen te liggen. En dat vanwege een volledig discretionaire norm, die immers alleen is vastgesteld omdat lagere waarden dan 0,1 microgram niet meetbaar zijn.
Natuurlijk dienen we uiterst voorzichtig te zijn met gevaarlijke chemische stoffen, zeker als we nog niet weten hoe gevaarlijk ze zijn. Maar als de overheid opeens hals over kop dit soort drastische maatregelen invoert, moet ze ook zorgen voor oplossingen, desnoods door tijdelijke opslagfaciliteiten te creëren. En graag snel.

Regionale infrastructuur; update november 2019

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Waalbrug foto

Verzet in Nijmeegse gemeenteraad tegen verdere versmalling Graafseweg
Vrijwel alle oppositiepartijen hebben gevraagd om een debat over het plan van wethouder Harriët Tiemens om opnieuw een stuk van de Graafseweg in Nijmegen te versmallen. De partijen vrezen, net als de IKN en anderen ondernemerspartijen voor de doorstroming en voor de bereikbaarheid van het centrum vanuit Nijmegen Zuid en vice versa.
De wethouder wil het baanvak tussen Rozenstraat en Wolfkuilseweg versmallen. Daarnaast is het de bedoeling om het baanvak tussen Wolfkuilseweg en Cavaljéweg anders in te richten (maar wel vierbaans te laten).
Als redenen worden onder meer opgegeven dat de Graafseweg geen landelijke route meer is, dat het verkeer over de S100 moet rijden, dat er meer ruimte moet komen voor fietsers en dat er soms te hard gereden wordt.
Net als bij de versmalling van het noordelijke gedeelte zijn de argumenten ook nu weer nogal dogmatisch en niet hard. Er is meer dan voldoende ruimte voor fietsers, de S100 slibt al helemaal dicht en de verkeersintensiteit is de laatste decennia enorm toegenomen, dus het heeft geen enkele zin om een vergelijking met het verleden te maken.
Wij kunnen een herinrichting billijken maar de weg moet vierbaans blijven om verdere opstoppingen en overlast te voorkomen. De IKN zal dit standpunt delen met de politiek en de andere ondernemersverenigingen.

Renovatie Waalbrug
Intussen zucht de stad onder de tijdelijke versmalling van de oude Waalbrug. Weliswaar is al een belangrijk gedeelte van de dragende constructie en het wegdek van de oostkant van de brug opgeknapt en vervangen, het duurt allemaal wel heel lang. Vrijwel dagelijks zijn er files op de Mauritssingel, de S100 en de Nieuwe Ubbergseweg, waar het regelmatig tot aan de afslag Millingen vaststaat.
De IKN is van mening dat het oorspronkelijke plan, om altijd vier rijbanen vrij te houden voor het verkeer, te snel is opgegeven, nadat de stof Chroom-6 was aangetroffen in de coating van de brug. Ook zouden de werkzaamheden geïntensiveerd kunnen en moeten worden, zodat de vervanging van het wegdek versneld zou kunnen worden uitgevoerd.

Jonkerbosplein
De gemeente Nijmegen heeft besloten dat er op het Jonkerbosplein een moskee moet komen. De bouw van een moskee op deze plek heeft grote nadelen. Het remt niet alleen de ontwikkeling van de Novio Tech Campus (NTC), die nu nog maar één kant op kan groeien, een moskee past niet bij een (high tech) bedrijventerrein én er worden 140 parkeerplaatsen voor opgeofferd.
Station Goffert zou met een goede parkeervoorziening tot een succesvolle hub uitgebouwd kunnen worden. Hiermee zou het autoverkeer richting centrum verminderd kunnen worden, hetgeen de gemeente zelf zo graag wil.
Maar er worden juist parkeerplaatsen opgeheven en veel bezoekers van de moskee zullen met de auto komen, waardoor er nog meer beslag zal worden gelegd op de (parkeer)ruimte. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het plan en is de grond al verkocht.

A50
Eerder maakten we melding van het feit dat, na een lobby van de IKN en andere ondernemersverenigingen de problemen van de A50 een plek hebben gekregen op de zogenaamde MIRT-agenda. De problemen zijn acuut. Op 24 oktober ging het weer helemaal mis en viel er een dode in een kop-staartbotsing.
Eind van het jaar besluit Den Haag of het baanvak van de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven in aanmerking komt voor grote aanpassingen, zoals verbreding, en/of langere invoegstroken. Zelfs al valt daarover een definitief besluit, dan kan het nog tien jaar duren voordat deze aanpassingen zijn doorgevoerd.
De IKN zal in de betreffende gremia aandringen op snellere maatregelen, om de ergste nood te ledigen en gevaarlijke situaties op te lossen.

College Nijmegen stelt Economische Visie 2020-2025 vast

Nijmegen moet de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de (potentiële) beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal is essentieel om succesvolle medewerkers en ondernemers te vinden en in Nijmegen te houden. Dat vinden B&W van Nijmegen en dat hebben ze vastgelegd in de nieuwe economische visie ‘Knooppunt van innovatie’.

Nijmegen luchtfoto

Een van de hoofduitgangspunten van de visie is dat Nijmegen zich moet onderscheiden van andere steden door een duidelijke focus die is gebaseerd op aanwezige sterke punten en een gezamenlijke aanpak van kansen. Die kansrijke Nijmeegse groeisectoren zijn Health & High Tech, logistiek en het mkb/zakelijke dienstverlening. Om deze sectoren verder te ontwikkelen zijn het juiste klimaat voor innovatie en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bepalende factoren, zo bleek uit een ‘visietraject’. De twee centrale actielijnen in de economische visie zijn dan ook technologie (met diverse acties gericht op innoveren, excelleren en circulair ondernemen) en de ‘human factor’ (acties gericht op ondernemerschap, human capital en ecosystemen). Het verder verbeteren van deze basisvoorwaarden voor de meest kansrijke sectoren zal ook een positief effect hebben op de hele Nijmeegse economie.

Uit de visie zal een aantal concrete acties voortvloeien. Enkele van die acties zijn:

 • Het idee voor een structurele regionale digitale werkplaats om de kennis van ondernemers op dit terrein te vergroten wordt uitgewerkt;
 • Een onderzoeksagenda die aansluit bij initiatieven uit het bedrijfsleven gaat wetenschap en lokale ondernemers beter verbinden;
 • Novio Tech Campus en Campus Heijendaal krijgen ruimte voor groei en kwaliteitsverbetering;
 • Het CITC start met de eerste twee innovatieprogramma’s;
 • Het Health Valley Event gaat zich ook richten op internationale relaties;
 • Vanaf 2021 kunnen bedrijven meedingen naar de Nijmeegse Innovatieprijs. De prijs is bedoeld is als aanmoediging, maar ook als een manier om Nijmeegse bedrijven onder de aandacht te brengen;
 • De stad wordt een etalage voor de high tech sector, bijvoorbeeld door het gebruik van sensortechnologie voor een betere toegankelijkheid van gebouwen en ruimtes voor mensen die slecht ter been zijn;
 • Bij verhuizing van niet-watergebonden bedrijven in de havens wil de gemeente koppelingen maken met bedrijven die het water wel benutten;
 • Het programma Circulaire Kickstart maakt een concreet plan voor bedrijven die willen verduurzamen;
 • Het Huis voor de Binnenstad werkt samen met de gemeente aan collectieve afvalinzameling. Zo kan het afval ‘on demand’ worden opgehaald, zijn de kosten lager en kan het afval beter worden benut;
 • Er wordt een regionaal netwerk opgezet dat ICT-producten recyclet en er wordt gewerkt aan een centrum voor circulaire bouw;
 • Verschillende initiatieven voor transporthubs (onder andere op de campus en TPN-West) krijgen vorm waardoor transport goedkoper, schoner en veiliger kan;
 • De gemeente verstrekt een gemeentelijke bijdrage (‘stadsvoucher’) om een goed idee een steuntje in de rug te geven, zodat het naar concept en uiteindelijk naar uitvoering kan;
 • Alle werklocaties komen in één online overzicht met informatie over onder meer faciliteiten en gebruikers;
 • De haalbaarheid van een ‘House of Skills’ wordt regionaal onderzocht. Hierin krijgen mensen met een minder kansrijke opleiding de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen waar in de regio behoefte aan is;
 • Bedrijven en scholen in Nijmegen starten een pilot om het ICT-onderwijs te verbeteren en er moeten meer ‘hybride docenten’ komen die naast hun werk voor een bedrijf regelmatig les geven en zo de praktijkkennis in onderwijsinstellingen versterken;
 • Bedrijven worden uitgedaagd om een sterker lokaal netwerk te creëren doordat bijvoorbeeld een groot bedrijf drie opdrachten verstrekt aan Nijmeegse starters of andere kleine bedrijven;
 • Bij OV-knooppunten gaat expliciet gekeken worden naar de mogelijkheid voor flexwerk- en ontmoetingsplekken.

Bestuursleden van de IKN hebben meegedacht over de economische visie en input gegeven vanuit de industrie. Bestuurslid Gerard van Gorkum zal bovendien mede namens de IKN deelnemen aan de inspraakronde.

Het kan natuurlijk zijn dat u vindt dat uw sector onvoldoende aan bod komt of dat u andere ideeën of commentaar heeft. Laat het ons dan weten!

De behandeling van de economische visie in de gemeenteraad zal in november plaatsvinden.

Dag van de Ondernemer Wijchen op 15 november

Ondernemers verdienen volgens de gemeente Wijchen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daarom wordt u door de gemeente getrakteerd op een ontbijtbijeenkomst tijdens de Dag van de Ondernemer Wijchen’. 

Dag van de ondernemer plaatje

U bent welkom op vrijdag 15 november vanaf 7.45 uur in de Raadzaal van het Kasteel, Kasteellaan 9 te Wijchen.

Programma 
• 7.45 uur Inloop
• 8.00 uur Welkomstwoord Nick Derks
• 8.15 uur Ondernemers Alert
• 9.15 uur Bezoek drugscontainer
• 9.30 uur Einde en de start van een nieuwe werkdag

Aanmelden
U kunt zich vóór 5 november 2019 per mail aanmelden goedezaken@wijchen.nl.

Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging op 4 november

Een inspirerende en gezellige avond, georganiseerd door Rijk van Nijmegen Uitdaging. Bedrijven en instellingen bieden ter plekke hulp aan maatschappelijke organisaties. Men wisselt kennis, advies, manuren en spullen met gesloten beurs uit. Dit komt direct ten goede aan een beter leefklimaat in het Rijk van Nijmegen. Dit gebeurt weer allemaal op de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op maandag 4 november 2019 bij NSG Groenewoud.
RVNU_header_4_november_2019
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoort meer en meer bij de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Iedereen ziet steeds meer het belang hiervan. Daarnaast vergemakkelijkt internet het maken van verbindingen tussen mensen en organisaties. Ook ontstonden de afgelopen jaren veel landelijke en regionale initiatieven ter bevordering van verbindingen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze ontwikkeling zet door. Hierdoor is Rijk van Nijmegen Uitdaging in mindere mate nodig.
Samen met de regio realiseerde Rijk van Nijmegen Uitdaging de afgelopen 15 jaar veel concrete matches. Rijk van Nijmegen Uitdaging is dan ook trots op de samenwerking met alle vrijwilligers, sponsoren en organisaties. Daarop wordt getoost tijdens de netwerkborrel van de Beursvloer op 4 november!
Laten we er allemaal voor zorgen dat deze editie van de Beursvloer een groot succes wordt
Heeft u nog materialen over of een uurtje advies te vergeven, of wilt u graag met uw medewerkers de handen uit de mouwen steken? Vertegenwoordigt u een stichting, vereniging of ander maatschappelijk initiatief en heeft u een vraag? Kom dan naar de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op 4 november 2019.
Meld u aan of geef alvast uw aanbod of aanvraag door via de website. U bent vanaf 17.00 uur welkom bij NSG Groenewoud. Het officiële programma begint om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur.

Zomervakantie 2019

Het secretariaat van de IKN is van maandag 1 juli tot maandag 15 juli gesloten in verband met de zomervakantie. In deze periode kunt u, bij geen gehoor, desgewenst een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of een e-mail sturen. Uw bericht wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. 

Strandvakantie 2

Het bestuur van de IKN wenst ook u een prettige zomervakantie!

Het kabinet investeert 100 miljoen in het technisch vmbo

Er is behoefte aan voldoende technisch opgeleid personeel. Daarom investeert het kabinet 100 miljoen euro in het technisch vmbo en probeert het leerlingen te verleiden om te kiezen voor een technische opleiding. Dat gebeurt onder andere door jonge, startende bedrijven in wedstrijdvorm mee te laten denken. Minister Slob stelt hiervoor maximaal 40.000 euro per plan beschikbaar.

Arie Slob foto 1

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

Minister Slob: “We investeren flink in technisch onderwijs. Maar er moeten voldoende leerlingen zijn die voor techniek kiezen. Alle hulp is daarbij welkom, zodat we in de toekomst voldoende technisch opgeleiden hebben. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën deze jonge ondernemers komen!”

Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven opstellen. Een deel van het geld gaat naar het vso, de voortgezet speciaal onderwijs-scholen die ook technisch vmbo aanbieden.

InnoTeP 2019: Over robots, cobots en lerende machines

Initiatieven zoals Smart Industry zijn tekenend voor de voortschrijdende robotisering en automatisering in de maakindustrie. Er is nu al veel mogelijk op dit gebied, maar wat brengt de toekomst voor bedrijven en de mensen die er werken? Op vrijdagmiddag 27 september 2019 besteedt de Stichting InnoTep aandacht aan deze ontwikkelingen tijdens een symposium in De Lindenberg.Doeko fotoAan het woord komen fabrikanten (AWL, Olmia) en gebruikers (Doeko) van robots en cobots (collaborative robots) in de maakindustrie om erachter te komen wat er in de nabije toekomst mogelijk en nodig is op het gebied van robotisering.
Zal die toekomst ook zinvol werk blijven brengen voor mensen? Deze vraag wordt voorgelegd aan Robert Went (WRR), Ton Wilthagen (Tilburg University) en Jessica van Wingerden (Schouten & Nelissen, Leuven University).
Behalve robotisering en cobotisering is er ook nog het toenemend gebruik van kunstmatige intelligentie. Tom Heskens (Radboud University) vertelt het ons vanuit een academisch perspectief, en Martijn Elkink (Singa) en Bram den Teuling (Orikami) laten zien hoe de praktijk eruit kan zien. Joost Gerritsen (Legal Beetle) belicht het vraagstuk van mensenrechten in het robottijdperk.

Het programma luidt als volgt:

13:00 – 13:15: Opening & inleiding | Ben Dankbaar (InnoTeP)
13:15 – 14:15: Robots en cobots: waar gaat dat heen?
Raphael Smals in gesprek met:
• AWL (lasrobots)
• Olmia (cobots)
• Doeko.14:15 – 14:40: Koffiepauze

14:40 – 15:40: Is er in de toekomst nog voldoende en zinvol werk?
Podiumdiscussie onder leiding van Pascale Peters (Nyenrode & Radboud Universiteit) met
• Robert Went (WRR)
• Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg)
• Jessica van Wingerden (Schouten & Nelissen & Leuven University)

15:40 – 16:05: Koffiepauze

16:05 – 17:35: Intelligente systemen en lerende machines: waar gaat dat heen?
• Tom Heskes (Radboud Universiteit) | Kunstmatige intelligentie, wat is dat eigenlijk?
• Martijn Elkink (Singa)
• Bram den Teuling (Orikami)
• Joost Gerritsen (Legal Beetle) | Mensenrechten in het robottijdperk

17:35 – 17:45: Afsluiting | Ben Dankbaar (InnoTeP)
Tussen de themablokken door is er ruimte om in de koffiepauzes nieuwe mensen te leren kennen en bij te praten met oude bekenden. Het programma start op vrijdag 27 september om 13:00 uur en eindigt omstreeks 17:45, maar vanaf ca. 12:00 bent u al welkom voor een broodje en een kop koffie. InnoTeP 2019 vindt zoals u gewend bent plaats in De Lindenberg in het centrum van Nijmegen.

Aanmelden is gratis, maar wel dringend gewenst in verband met de catering en de naamkaartjes. Dat kan tot uiterlijk 24 september via deze link.

Driedaagse cursus circulair ondernemen en circulair design voor Gelderse maakbedrijven

Circulaire economie is een hot thema; een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Of waar, in plaats van producten, diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.
De Metaalunie en RCT Gelderland bieden een driedaagse cursus aan om u op weg te helpen met circulair ondernemen en circulair design. Na afloop heeft u zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Circo-workshop-21-low-res-credit-Chantal-Bekker

Dag 1: Initiate Workshop, 10 september
Tijdens deze eerste dag duikt u in het gedachtegoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Zo mogelijk is er ook een rondleiding.

Dag 2: Ideate Workshop, 24 september
In deze sessie gaan de deelnemers gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop, 3 oktober
Tijdens de laatste workshop wordt voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leert u om te gaan met barrières.

Deelname en kosten
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag kunnen twee personen drie volledig verzorgde workshopdagen volgen. De werkelijke kosten bedragen € 2.000. Het lage tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf).
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Voldoet u al aan de informatieplicht energiebesparing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Deze regelgeving is in 2019 uitgebreid. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht moet de energiebesparing bij bedrijfsleven en overheid versneld worden en de CO2-reductie in Nederland een extra impuls krijgen.

informatieplicht energiebesparing plaatje

Valt uw bedrijf (‘Wm-inrichting’) onder de informatieplicht energiebesparing van de Wet milieubeheer? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van rvo.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.
Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor negentien bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Op de website van RVO Nederland vindt u een introductiefilm en meer informatie over de informatieplicht energiebesparing, waaronder een stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel.
Het echte rapporteren doet u in eLoket. Schaf hiervoor toegang tot het digitale loket ‘eHerkenningsmiddel niveau 1′ aan.
Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw bedrijf heeft genomen.
Uiterlijk op 1 juli 2019 moet u aan de meldplicht voldaan hebben.