Bezwaren tegen Omgevingsvisie Nijmegen (update)

Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie opstellen. Dit zijn ze verplicht op basis van de Omgevingswet. Hiermee wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. IKN heeft samen met het ECN bezwaren ingediend tegen de door Nijmegen gepresenteerde ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven op 1 april aan de Tweede Kamer laten weten. Een nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. Dit betekent echter niet dat het werk stil ligt. Veel gemeenten hebben al een ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd. Zo ook de gemeente Nijmegen.

De ontwerp-Omgevingsvisie benoemt vier grote opgaven (of uitdagingen) voor de stad in de komende decennia. Uit deze verschillende opgaven zijn vervolgens acht ruimtelijke keuzes voor de fysieke leefomgeving afgeleid. Eén van de vier grote opgaven betreft de economisch veerkrachtige stad. In dat kader heeft de gemeente een visie geformuleerd die de IKN en ECN (Economisch Collectief Nijmegen) op onderdelen zorgen baart.

Deze zorgen zijn op een viertal bijeenkomsten door vertegenwoordigers van de IKN en ECN geuit, maar in het ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040 is daar vrijwel niets van terug te vinden.

De gemeente ziet, om de vraag naar woonruimte te kunnen faciliteren, functiemenging van wonen en werken als oplossing. Streven daarbij is onder meer om  bedrijventerreinen en wijken rondom het kanaal, zoals Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens, meer onderdeel te maken van het ‘stadsweefsel’.

Het gebied Winkelsteeg biedt volgens de ontwerp-Omgevingsvisie op korte termijn ruimte voor ’transformatie’ en ‘herontwikkeling’. Hiermee wordt bedoeld dat andere bedrijfsfuncties en wonen toegevoegd en ingepast kunnen worden met behoud van groen.

Ten aanzien van het gebied Oost-Kanaalhavens wil de gemeente onderzoeken of dit gebied op midden- en lange termijn (na 2030) mogelijkheden biedt voor transformatie. Dit wordt ook als zodanig aangeduid op de Omgevingsvisiekaart.

IKN en ECN erkennen dat functiemenging op sommige plekken (waar lichtere bedrijvigheid aanwezig is) wellicht mogelijk is maar zijn van mening dat dit voor de bestaande industrieterreinen niet het geval is. Met name de gebieden Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens zijn van oorsprong traditionele bedrijventerreinen waar bedrijven in de hogere milieucategorieën gevestigd zijn, reden waarom industriële bedrijvigheid en wonen hier bewust van elkaar gescheiden zijn.

Wij maken ons grote zorgen dat als gevolg van dit voorgenomen beleid aanwezige industriële bedrijven moeten verdwijnen dan wel hun bedrijfsoppervlakte moeten verkleinen. Uitbreiding of nieuwvestiging zal veelal onmogelijk worden vanwege strenge milieuhygiënische eisen (denk aan geluid, geur, veiligheid en verkeer) die zullen gelden zodra op de terreinen ook wonen mogelijk wordt gemaakt.

Op 24 maart hebben IKN en ECN hun zienswijze inzake de ontwerp-Omgevingsvisie 2020-2040 schriftelijk ingediend bij de gemeente Nijmegen.

ECN en IKN hebben zich bij de beoordeling van de plannen en het opstellen van de zienswijze laten bijstaan door deskundigen van de Stec groep. U vindt de zienswijze en de onderbouwing onder downloads.

Omdat het gemeentebestuur naar ons idee te weinig tegemoetgekomen is aan de bezwaren, hebben we in september tevens aan alle gemeenteraadsleden een brief gestuurd. Zie Omgevingsvisie Nijmegen brief ECN-IKN September 2020 aan de Gemeenteraad

Op woensdagavond 28 oktober zal de Gemeenteraad over de Omgevingsvisie stemmen.