Author Archives: Paul Schmitz

Graafseweg verder versmald

Op 10 juni heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten om opnieuw een stuk van de Graafseweg te versmallen van vier naar twee rijbanen (plus een busbaan). Lange tijd was er geen meerderheid te vinden voor versmalling, vanwege de te verwachten filevorming en sluipverkeer in de aanliggende straten. Binnen de coalitie was er voor het plan geen meerderheid maar de PvdA bleek opeens bereid mee te helpen om de bereikbaarheid van de stad te ‘verbeteren’.

Graafseweg drukte

Alsof het verkeer al niet genoeg gehinderd wordt door de eerdere versmalling van het stuk Graafseweg tussen spoorbrug en Keizer Karelplein. Alsof uitbreiding van de fietsroutes tussen Keizer Karelplein en het zuiden van de stad dringend nodig is. Alsof de binnenstad nog een extra hoofdpijndossier kan gebruiken, naast de internetwinkels en de coronacrisis. Alsof het streekvervoer een serieus alternatief is voor mensen die te ver weg wonen of werken om met de fiets te reizen. Alsof er één klager is die aan de Graafseweg is gaan wonen toen die nog verkeersluw was. Alsof de gemeente geld over heeft in deze crisistijd en alsof er niet genoeg slechte stukken wegdek in Nijmegen liggen die éérder aan een opknapbeurt toe zijn. Alsof er al goede transferia zijn, waar bezoekers van de stad graag hun auto achterlaten. Alsof het autobezit in Nederland niet steeds verder toeneemt. Alsof het aantal inwoners van Nijmegen krimpt in plaats van (hard) groeit. Alsof er niet zoiets bestaat als corona en we extra mensen in het OV kunnen stoppen. Alsof de coalitie met de SP door deze actie niet op het spel wordt gezet. Alsof …..

Het besluit van de gemeenteraad is een nieuwe dreun voor de bereikbaarheid van de stad. Ondernemers, werkende mensen en bezoekers uit de regio worden aan de rand van de stad ‘gedoseerd’ omdat de wegen het verkeer niet aan zouden kunnen. En vervolgens worden vitale invalswegen versmald.
Natuurlijk zal deze ingreep tot verder opstoppingen leiden maar de ervaring leert dat zoiets niet meer teruggedraaid zal worden. We zijn benieuwd op welke vitale weg de coalitie hierna haar oog laat vallen …..

Foto: David van Haren

Provincie opent SMART-regeling Covid-19

De Covid-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker, maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Er is tijd om te investeren in om- en bijscholing, maar geen geld. Daarom heeft de provincie Gelderland de ‘Smart-regeling Covid-19′ geopend, voor MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen.

smart covid 19

De subsidie van maximaal 25.000 Euro biedt ruimte om te investeren in bijvoorbeeld om- en bijscholing in (vak)vaardigheden van medewerkers, het creëren van expertpools en het aanpassen van de manier van werken in een organisatie. Zo ondersteunt provincie Gelderland haar bedrijfsleven. Hiervoor is 1,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld.

Het subsidieplafond voor deze regeling is helaas bereikt. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Gratis reclame op Wijchense welkomstborden

Vanwege de moeilijke tijden voor ondernemers maakt de gemeenten Wijchen het mogelijk om tot en met 31 mei aanstaande gratis te adverteren in het bovenste gedeelte van de digitale welkomstborden van de gemeente (invalswegen en Stationslaan).

 

Huis van de gemeente Wijchen foto

Normaal is dit gedeelte bedoeld voor gemeentelijke informatie en evenementen. Nu er geen evenementen zijn stelt Wijchen deze ruimte graag beschikbaar.

Hoe het werkt? Lever een afbeelding in JPG/JPEG bestand aan. De eisen hiervoor zijn:
•           jpg formaat, 378*252 pixels, landscape en opgemaakt in RGB kleuren
•           gebruik niet teveel tekst, houd uw boodschap kort en kernachtig
•           gebruik een strak, eenvoudig, goed leesbaar lettertype; niet te dun
•           het gebruik van cursief/schuingedrukte en ‘handgeschreven’ lettertypes wordt afgeraden
•           onthoud dat tekst in uw advertentie van grote afstand (± 25 meter) leesbaar moet zijn
•           gebruik een donkere achtergrond (i.v.m. lichtuitstoot van het scherm)
•           kies voor een rustig beeld.

U kunt het bestand aanleveren per e-mail aan Tanja Bruins (t.bruins@drutenwijchen.nl). Ook eventuele vragen kunt u stellen via dit mailadres.

Enquête over de gevolgen van coronacrisis

De IKN heeft regelmatig overleg met de wethouders EZ in de regio, over de gevolgen van de crisis voor het Nijmeegse bedrijfsleven. Meerdere keren per jaar is er een bijeenkomst met een delegatie van het bestuur van de IKN en wethouders en ambtenaren EZ van de gemeenten in onze regio. Maar tussendoor is er ook regelmatig contact over hoe het bedrijfsleven ervoor staat.

coronavirus plaatje enquete

Daarnaast denken we ook als IKN na over initiatieven die we gezamenlijk kunnen ontplooien.
Om de bestuurders goede input te geven en om te weten waarmee onze leden het beste geholpen zijn, hebben we een korte enquête opgesteld. Het zou fijn zijn als u de volgende vragen zou kunnen beantwoorden met betrekking tot de coronacrisis.

. hoever blijft de omzet in uw bedrijf in april achter bij de omzet van april 2019 of een andere representatieve maand in 2019?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in mei?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in juni?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in het tweede half jaar?
. vindt u de huidige ondersteuningsmaatregelen van de overheid voldoende en zo nee, waarom niet?
. zijn er zaken waarmee uw gemeente de ondernemers in uw sector of in het algemeen kan helpen?
. verwacht u dat er de komende tijd technisch personeel boventallig zal zijn in uw bedrijf?
. zou u willen deelnemen aan een pool, om boventallig personeel (zo mogelijk) tijdelijk bij andere bedrijven in te zetten?
. zijn er andere zaken die we als IKN kunnen oppakken om de gevolgen van de crisis te verzachten?
. heeft u nog andere vragen of ideeën?

Een aantal Nijmeegse leden heeft reeds een eerdere, kortere vragenlijst ingevuld. Zij zijn welkom om ook antwoord te geven op de nieuwe vragen en verslag te doen van nieuwe ontwikkelingen.
Ook niet-leden uit de maakindustrie kunnen de enquête invullen.

U kunt de antwoorden direct mailen of via het contactformulier versturen. Leden krijgen zo nodig een persoonlijke herinnering. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en groeten!

Bezwaren ingediend tegen Omgevingsvisie Nijmegen

Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie opstellen. Dit zijn ze verplicht op basis van de Omgevingswet. Hiermee wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. IKN heeft samen met het ECN bezwaren ingediend tegen de door Nijmegen gepresenteerde ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven op 1 april aan de Tweede Kamer laten weten. Een nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. Dit betekent echter niet dat het werk stil ligt. Veel gemeenten hebben al een ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd. Zo ook de gemeente Nijmegen.

De ontwerp-Omgevingsvisie benoemt vier grote opgaven (of uitdagingen) voor de stad in de komende decennia. Uit deze verschillende opgaven zijn vervolgens acht ruimtelijke keuzes voor de fysieke leefomgeving afgeleid. Eén van de vier grote opgaven betreft de economisch veerkrachtige stad. In dat kader heeft de gemeente een visie geformuleerd die de IKN en ECN (Economisch Collectief Nijmegen) op onderdelen zorgen baart.

Deze zorgen zijn op een viertal bijeenkomsten door vertegenwoordigers van de IKN en ECN geuit, maar in het ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040 is daar vrijwel niets van terug te vinden.

De gemeente ziet, om de vraag naar woonruimte te kunnen faciliteren, functiemenging van wonen en werken als oplossing. Streven daarbij is onder meer om  bedrijventerreinen en wijken rondom het kanaal, zoals Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens, meer onderdeel te maken van het ‘stadsweefsel’.

Het gebied Winkelsteeg biedt volgens de ontwerp-Omgevingsvisie op korte termijn ruimte voor ‘transformatie’ en ‘herontwikkeling’. Hiermee wordt bedoeld dat andere bedrijfsfuncties en wonen toegevoegd en ingepast kunnen worden met behoud van groen.

Ten aanzien van het gebied Oost-Kanaalhavens wil de gemeente onderzoeken of dit gebied op midden- en lange termijn (na 2030) mogelijkheden biedt voor transformatie. Dit wordt ook als zodanig aangeduid op de Omgevingsvisiekaart.

IKN en ECN erkennen dat functiemenging op sommige plekken (waar lichtere bedrijvigheid aanwezig is) wellicht mogelijk is maar zijn van mening dat dit voor de bestaande industrieterreinen niet het geval is. Met name de gebieden Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens zijn van oorsprong traditionele bedrijventerreinen waar bedrijven in de hogere milieucategorieën gevestigd zijn, reden waarom industriële bedrijvigheid en wonen hier bewust van elkaar gescheiden zijn.

Wij maken ons grote zorgen dat als gevolg van dit voorgenomen beleid aanwezige industriële bedrijven moeten verdwijnen dan wel hun bedrijfsoppervlakte moeten verkleinen. Uitbreiding of nieuwvestiging zal veelal onmogelijk worden vanwege strenge milieuhygiënische eisen (denk aan geluid, geur, veiligheid en verkeer) die zullen gelden zodra op de terreinen ook wonen mogelijk wordt gemaakt.

Op 24 maart hebben IKN en ECN hun zienswijze inzake de ontwerp-Omgevingsvisie 2020-2040 schriftelijk ingediend bij de gemeente Nijmegen.

ECN en IKN hebben zich bij de beoordeling van de plannen en het opstellen van de zienswijze laten bijstaan door deskundigen van de Stec groep. U vindt de zienswijze en de onderbouwing onder downloads.

Coronacrisis, wat te doen?

Het coronavirus slaat hard toe. Niet alleen de bevolking maar ook een groot deel van het bedrijfsleven wordt hard getroffen. Veel bedrijven moeten verplicht dicht blijven, andere moeten de productie stil leggen wegens problemen in de logistieke keten en weer andere mogen wel doordraaien maar zien de vraag wegvallen. Hieronder vindt u enkele tips om met deze situatie om te gaan en verliezen te beperken. 

1. Werktijdverkorting aanvragen (NOW)
Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling voor werktijdverkorting (WTV). Deze laatste is op maandag 23 maart stopgezet. De overheid heeft een nieuwe regeling bedacht, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
U komt in aanmerking voor een uitkering als u tenminste 20% omzetverlies lijdt. U zult moeten toezeggen dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zult vragen voor uw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld).
De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom.
Aanvragen is vanaf 6 april mogelijk. Kijk hier voor meer informatie en aanvragen.

2
. Uitstel van betaling belastingen en betalingsonmacht melden
Ondernemers die in de financiële problemen komen, kunnen de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de belastingen (loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens direct de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd en er moet een verklaring bij. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat de verklaring binnen twee weken kan worden nagestuurd.
In dit kader worden verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen geschrapt en is de invorderingsrente verlaagd naar 0,01 procent.
Let op! Vergeet niet een eventuele melding betalingsonmacht te doen, zodat de bestuurders niet privé aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting, loonheffingen, pensioenpremies, e.d.

3. Beheers kosten en/of herstructureer kosten
Minder inkomsten, maar de uitgaven lopen wel door. Breng in kaart hoe uw vermogen momenteel wordt ingezet en wat de huidige en de toekomstige liquiditeitspositie is. Er zal in de komende periode veel van uw eigen vermogen en de liquiditeit van uw bedrijf gevraagd worden.

4. Financieringen en rekening-courantkredieten
Ondernemers willen nu uitstel van aflossingen of een ruimere financiering en rekening-courant. De overheid staat garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.

5. Tijdelijke verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een ‘coronaluik’ (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden.
In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt.
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. Voor de provisie die de overheid bij de bank in rekening brengt, geldt bij een looptijd tot en met acht kwartalen tijdelijk een tarief van 2% over het bedrag van de BMKB-C.

6. Beleidsregel tegemoetkoming Ondernemers (TOGS)
Voor ondernemingen die volgens het kabinet het hardst zijn geraakt door de crisis, is eenmalig een bedrag van 4.000 euro beschikbaar.
Lang niet alle branches vallen momenteel onder deze regeling; alleen de branches die vallen onder de in de regeling genoemde SBI-codes.

7. Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.
Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Het maximumbedrag per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Klik hier voor meer informatie over de verruiming van de GO.

8. Uitstel afdracht premie pensioenfonds
Indien u liquiditeitsproblemen heeft, dan kunt u uw pensioenfonds verzoeken om uitstel van de afdracht van pensioenpremies. De meeste fondsen zullen uw verzoek honoreren. U dient dat wel vooraf aan te vragen.

9. Uitstel waterschapsbelastingen
Kunt u uw waterschapsbelastingen niet op tijd betalen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen.

10. Contractuele verplichtingen
Het kan zijn dat door de gevolgen van het virus een ondernemer bepaalde contractuele afspraken niet meer kan nakomen. Probeer proactief klanten of relaties waar dit zou kunnen spelen te informeren en te ondersteunen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Wellicht biedt het contract (en/of de algemene voorwaarden) met uw leverancier of afnemer ook een opening om afspraken te herzien of aan te passen.

11. Verlaag voorlopige aanslagen
De voorlopige aanslagen 2020 zijn wellicht te hoog vastgesteld. Overleg dit met uw accountant. Dit levert direct extra cash op.

12. Verlaag het gebruikelijk dga-loon
Het gebruikelijk loon van een dga moet op jaarbasis voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld de minimale 46.000 euro per jaar. Nu hoeft dit niet per maand één twaalfde deel te zijn. U mag ook in december alsnog het juiste bedrag verlonen. Om liquiditeit te besparen de komende periode kan een dga besluiten zijn loon te verlagen en hiermee de liquiditeitsbehoefte te verplaatsen. Later dit jaar, als de crisis hopelijk op zijn retour is, kan besloten worden om het loon op jaarbasis aan te passen.

13. Kinderopvang
Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen in tegenstelling tot anderen nog wel terecht bij de kinderopvang. Wellicht kunt u als ouder een beroep doen op deze regeling als u moet werken vanwege een spoedeisende situatie. Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

We wensen u veel sterkte in de komende tijd!

Stichting Present helpt mensen in problemen

Soms groeien de problemen mensen boven het hoofd. Voor veel mensen met psychische, sociale, financiële of gezondheidsproblemen is hulp, hoe klein ook, erg welkom. En als een groep gemotiveerde vrijwilligers je dan een dagdeel helpt om bijvoorbeeld de tuin te snoeien, de keuken te witten of gewoon een middag samen spelletjes te spelen, kan dat van grote betekenis zijn.

present en nxp foto

De Stichting Present brengt Nijmegenaren die aandacht of hulp kunnen gebruiken aan de ene kant en betrokken bedrijven en medeburgers aan de andere kant met elkaar in contact. IKN-lid NXP wil zijn medewerkers betrekken bij maatschappelijke projecten en is een samenwerking met Present Nijmegen aangegaan op het gebied van vrijwilligersprojecten.

In de afgelopen tijd zijn diverse teams van NXP al betrokken geweest bij door Present gecoördineerde projecten. Zo heeft een team geholpen om bij een man die ernstig ziek is, thuis de vloer en trap te bekleden zodat hij na zijn ziekenhuisopname in zijn eigen huis kon verblijven. Drie andere teams hebben zich beschikbaar gesteld: twee om een jonge moeder te helpen met het kindvriendelijk maken van haar tuin en het opknappen van de kinderkamers en een ander team heeft jonge mensen met autisme geholpen met klussen in hun nieuwe woning.

“Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!” aldus Door Hooijer, algemeen coördinator van Stichting Present Nijmegen. “Als ‘makelaar in vrijwilligerswerk’ bieden wij aan groepen de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. We vinden het fantastisch dat NXP deze visie omarmt en met ons een partnerschap is aangegaan.”

John van Raaij, sitemanager NXP Nijmegen: “Het is belangrijk om als bedrijf en werkgever oog te hebben voor bredere maatschappelijke behoeften, en niet alleen het businessbelang voorop te stellen. De menselijke nood is vaak voor iedereen herkenbaar, en het is goed om meer verbinding in de maatschappij te bewerkstelligen.”

Present is een landelijke organisatie met meer dan 80 lokale stichtingen, bestaande uit een lokaal bestuur, een (professioneel) operationeel team en een pool van (vrijwillige) projectbegeleiders. De missie van Present is om een brug te slaan tussen mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor een ander en de samenleving, maar niet weten hoe ze daar handen en voeten aan kunnen geven. Present biedt de schakel tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen, ook in Nijmegen.

Klik hier voor meer informatie over en contact met Present Nijmegen.

Provinciale subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

In deze economisch zware tijden is er een subsidiekans voor ondernemers door provincie Gelderland opengesteld. Het betreft een relatief eenvoudige regeling waarbij MKB-bedrijven een vast bedrag van € 20.000,- aan subsidie kunnen krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een innovatie ter voorbereiding op een marktintroductie.
Vlag Gelderland plaatje
Wees er snel bij want de eerstvolgende openstelling is op dinsdag 7 april 2020 om 9.00u. Het gaat hier om een zogenaamde “first come first serve” regeling waarbij subsidie op volgorde van binnenkomst wordt toegekend. Uniek aan deze regeling is dat op basis van een goed plan een vast bedrag wordt toegekend. Een begroting hoeft niet te worden aangeleverd.
Mede door deze gunstige voorwaarden leert de ervaring dat het subsidieplafond meestal binnen enkele uren na openstelling al wordt bereikt. Het is dus zaak om meteen op 7 april om 9.00u in te dienen. Dat kan via het provinciaal subsidieportaal.
Klik hier voor meer informatie. Daar vindt u ook het (verplichte) formulier dat voor de aanvraag moet worden gebruikt.

Omgevingsvisie Nijmegen: u kunt nu nog inspraak hebben!

Op 2 maart is er een inloopavond over de Omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen. De avond is opgezet als een informatiemarkt en specialisten van de gemeente zijn aanwezig om de acht ruimtelijke keuzes, zoals deze zijn genoemd in de ontwerp-Omgevingsvisie, nader toe te lichten. IKN en ECN zullen de bijeenkomst ook benutten om een aantal ernstige zorgen te uiten.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

Samen met het ECN (Economisch Collectief Nijmegen) heeft de IKN overleg gevoerd met de gemeente Nijmegen over de omgevingsvisie. Dat heeft op een aantal punten helaas nog te weinig resultaat gehad.
IKN en ECN hebben de volgende bezwaren bij het ontwerp omgevingsvisie zoals dat er nu ligt:
1. We maken ons grote zorgen over de voorgenomen functiemenging op de bestaande industrieterreinen (wonen in combinatie met industriële bedrijvigheid).
2. We hebben de indruk dat deze functiemenging meer gericht is op en afgeleid is van nieuwe vormen van werken in plaats van de meer traditionele werkgelegenheid in de industriële bedrijven. Industrie en wonen verdragen elkaar nu eenmaal slecht dus functiemenging is vragen om problemen.
3. Het voorgestelde beleid heeft tevens als effect verlies aan grondoppervlak en uitbreidingsmogelijkheden voor met name industriële bedrijvigheid. Dit zowel in ruimte (m2) maar ook waar het gaat om de milieuhygiënische randvoorwaarden zoals geluid, geur en verkeer.
Het is erg belangrijk dat ondernemers hun stem laten horen omdat de gemeente van nature meer geneigd is te luisteren naar inwoners (kiezers) dan naar haar ondernemers.
We zouden het daarom erg waarderen als meerdere bedrijven en hun directies deze zorgen op 2 maart met de gemeente Nijmegen willen delen.
De omgevingsvisie wordt straks hét document (beleid) waaraan alle nieuwe initiatieven, uitbreidingen en verlengingen van vergunningen worden getoetst. Ook u kunt daardoor makkelijker in de problemen komen dan u wellicht denkt!
De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur in de Jan Massinkhal (Nieuwe Dukenburgseweg 5 te Nijmegen). We hopen op u komst!
Op 16 maart is er nog een afspraak gepland met de ambtenaren van de gemeente Nijmegen, die de voorliggende omgevingsvisie hebben opgesteld. Alsdan zullen we de door u geuite bezwaren opnieuw inbrengen en ondersteunen.

Deelnemers gezocht voor groot onderzoek naar dertigersbrein in Nijmegen

De Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut willen het menselijk brein ontrafelen en beter begrijpen. Daarom hebben ze een groot onderzoek op poten gezet. Voor deze ‘Healthy Brain Study’ worden duizend dertigers een jaar lang gevolgd en getest. Met hulp van werkgevers worden deze dertigers gezocht.

Healthy Brain Study plaatje 2

In het kader van dit onderzoek wordt een groot aantal gegevens verzameld, bijvoorbeeld door bloedonderzoek, een MRI, een fietstest, de opname van maten en het onderzoeken van gedrag, kennis en gevoelstoestanden. De gegevens zullen de basis vormen voor tal van andere onderzoeken.

De onderzoekers vragen of werkgevers hun medewerkers (29-38 jarigen) willen informeren over de studie en of zij voor hun medewerkers (3×8 uur) tijd beschikbaar stellen, zodat zij de labdagen binnen werktijd kunnen doen. De medewerkers moeten daarnaast zelf ook nog 26 uur in het onderzoek investeren.

Voordelen voor de werkgever zijn:

 • Vraagstukken binnen uw organisatie beantwoorden
 • Uw medewerkers worden bewust van hun leefstijl
 • Draagt bij aan een gezonder Nijmegen (indien van toepassing)
 • Data uit onderzoeksvragen kunnen leiden tot interventies op gebied van gezonder leven, (psychisch) welbevinden en werk (burn-out/stress, duurzame inzetbaarheid)
 • Imago: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Free publicity
 • Kennisbijeenkomsten medewerkers
 • Bijeenkomst IKN op het lab.

Voordelen voor de werknemer zijn:

 • Financiële vergoeding oplopend tot 200 euro
 • Meetresultaten leidend tot inzicht in leefstijl
 • Foto van de hersenen.

Klik hier voor een PP presentatie van het project.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Janet den Hollander (Janet.denhollander@radboudumc.nl).