Regionale infrastructuur; update juli 2013

Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied van commentaar voorzien.

Proef stoplichten met ‘afteller’
In Nijmegen is een proef gestart met stoplichten waarbij het wachtende verkeer door middel van een aftelsysteem wordt geattendeerd op het naderende groene licht. In plaats van het groene licht zijn de cijfers van 3 tot 1 zichtbaar, voordat het licht van rood op groen springt.
De aanleiding tot de proef was de bevinding van TomTom dat de doorstroming in Nijmegen niet goed is. De Nijmeegse ondernemers hebben TomTom natuurlijk niet nodig om dat te weten, en er moet ook veel meer gebeuren op dit gebied maar het feit dat de gemeente deze proef is gestart is natuurlijk positief.

Studie doortrekking A73 uitgesteld
De gemeente Nijmegen heeft besloten voorlopig geen onderzoek te doen naar de noodzaak van doortrekking van de A73 met aansluiting op de A15. Als redenen worden genoemd dat het rijk, de provincie en de gemeenten Beuningen en Overbetuwe de aanleg niet zien zitten én dat men de effecten van andere infrastructurele maatregelen wil afwachten. Het eerste was al eerder bekend, maar het is natuurlijk verstandig om af te wachten wat de invloed is van de aanleg van de Oversteek en de verdubbeling van de A50 bij Ewijk. De IKN zal erop toezien dat de A73, met dit uitstel niet in het vergeetboek terecht komt.

Massieve lobby Noord-Limburg voor dubbel spoor
Gemeenten, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Limburg zijn een lobby gestart om de treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen te verbeteren. Daarmee wil men de capaciteit van de spoorlijn sterk vergroten, forenzen beter bedienen en de arbeidsmarkt vergroten.
De IKN heeft enige tijd geleden bij de Stadsregio en de gemeente Nijmegen ook al gepleit om hier zwaar op in te zetten. Helaas is er sindsdien weinig vernomen. De IKN zal de overheden vragen zo snel mogelijk aansluiting te zoeken bij deze lobby.
De Limburgse lobby beperkt zich overigens niet tot het spoor maar richt zich ook op verbreding van een baanvak van de A73, omdat deze weg in de spitsuren de drukte niet meer aankan.

Fietsbrug in Lent geopend
Op 8 juli is een nieuwe fietsbrug bij station Lent geopend. De brug met de wat vreemde naam ’t Groentje overspant met een lengte van 123 meter de Graaf Allardsingel, die de toegangsweg tot de nieuwe brug De Oversteek zal vormen. De IKN is groot voorstander van dergelijke oplossingen omdat daarmee zowel het auto- als het fietsverkeer veel beter kan doorstromen.
Minder blij is de IKN met de vertraging van de bouw van de fietstunnel onder de Prins Mauritssingel. Naar nu blijkt is de financiering daarvan nog niet helemaal rond. Daarnaast vindt wethouder Jan van der Meer de tunnel ook niet nodig omdat de weg minder druk zal worden na opening van De Oversteek.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat auto- en fietsverkeer op deze vitale weg in de toekomst (na verwijdering van de tijdelijke fietsbrug) op elkaar moeten wachten. De tunnel en de financiering daarvan hadden integraal onderdeel moeten zijn van het project Knoop Lent en kunnen niet los daarvan worden gezien. Verder is de verwachting dat de Prins Mauritssingel over een paar jaar alweer net zoveel verkeer te verwerken zal krijgen als vóór de opening van de nieuwe brug, dus afstel van de tunnel is geen optie.
De IKN zal er dan ook bij de wethouder op aandringen haast te maken met deze oplossing.

Proef met groene golf
Op de Weg door Jonkerbos is een proef gestart om door middel van dynamisch verkeersmanagement de doorstroming te verbeteren. Nijmegen wil meer verkeer richting Winkelsteeg, CWZ en Radboud via de nieuwe brug, Energieweg en Neerbosscheweg leiden. Voorwaarde is dan wel dat het verkeer goed doorstroomt. Daartoe wordt een groene golf gecreëerd, waarbij de stoplichten een adviessnelheid aangeven, die kan oplopen tot 70 km per uur.
De IKN is groot voorstander van dergelijke systemen omdat het de doorstroming bevordert en onnodige luchtvervuiling door stoppen en optrekken tegengaat.

Perspectiefnota
Geen voorstander is de IKN van het in de Perspectiefnota aangekondigde plan om op andere wegen een groene golf voor fietsers te creëren. Allereerst is dat fysiek onmogelijk, gezien de grote tempoverschillen tussen fietsers, en in de tweede plaats zou men zoiets helemaal niet moeten willen. Veel beter is het om de fietsers meer door de wijken te leiden en ze daar voorrang te geven en op de grote invalswezen juist het primaat aan het autoverkeer te geven, om zo de doorstroming te bevorderen, onnodige vervuiling tegen te gaan en sluipverkeer uit de wijken te weren. We hopen dan ook dat dit idee zo snel mogelijk in het archief belandt.
Verder heeft de IKN haar twijfels geuit over het nut van uitbreiding van de Waalbrug met een busbaan staduitwaarts. Rijkswaterstaat kan zijn euro’s ook maar één keer uitgeven en er zijn andere projecten die meer prioriteit hebben. Sinds kort motiveert wethouder Henk Beerten de uitbreiding van de brug tevens met het beperken van de overlast tijdens de restauratie van de brug, die voor de komende jaren gepland is. Uiteraard is iedereen er voorstander van dat de overlast tijdens deze werkzaamheden zo gering mogelijk is, maar het is zeer de vraag of Rijkswaterstaat voor de oplossing van een tijdelijk probleem tot verbreding van de brug zal besluiten.