Regionaal convenant Participatiewet ondertekend

Op dinsdag 21 april werd in het gebouw van ROC-Nijmegen de ‘Stuurgroep Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen’ (SAR) opgericht. In het convenant tussen overheden, scholen, werkgevers en werknemers werd tevens de afspraak neergelegd om vóór 1 januari 2017 in onze regio 305 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Het akkoord vloeit voort uit het landelijke sociaal akkoord, waarbij de sociale partners zich verplicht hebben om eind 2025 125.000 ‘arbeidsbeperkten’ aan het werk te helpen. 100.000 Daarvan moeten een plek vinden bij het bedrijfsleven. Voor de uitvoering van de wet is het land in 35 arbeidsregio’s verdeeld, die allemaal de opdracht kregen een werkbedrijf op te richten en een evenredig aantal banen te scheppen. De voortgang van de afspraken wordt door de Rijksoverheid bewaakt en op 1 januari 2017 moet er een goed begin gemaakt zijn. Dat is vertaald naar een aantal van 305 mensen in onze regio, waarvan 55 door de overheden.

Het werkbedrijf bestaat in onze regio uit de sociale diensten van de gemeenten, het UWV en Breed. Het werkbedrijf wordt gevestigd in het pand van de gemeente Nijmegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken die binnen de SAR gemaakt zijn. De IKN levert in de persoon van Gerard van Gorkum een bestuurslid aan de SAR. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de zeven deelnemende gemeenten, MKB, VNO NCW, het ECN, de HAN, het ROC, de bonden en het UWV.

Op de voorjaarsbijeenkomst bij Berko Wijchen zijn de participatiewet en het (op handen zijnde) regionaal akkoord uitgebreid aan de orde geweest. Er waren inleidingen van onder meer wethouder Tankir van Nijmegen, voorzitter Marcel Hielkema van VNO NCW en vertegenwoordigers van het UWV. Door de sprekers werden we er onder meer op gewezen dat er een verplicht quotum voor bedrijven met meer dan 25 werknemers zal volgen, als het niet lukt om de collectieve afspraken na te komen.

Werkgevers die ruimte hebben voor een werknemer uit de doelgroep kunnen hun vacature indienen bij het UWV, dat een selectie maakt uit de mensen die in hun bestand zijn opgenomen. Werkgevers dienen erop te letten dat het gaat om mensen die onder de Participatiewet vallen omdat ze anders niet onder het akkoord vallen. Het gaat om mensen met een verdiencapaciteit van 30 tot 80 procent. Een aanstelling moet voor minimaal 24 uur zijn om voor het akkoord mee te tellen.