Nijmeegse Economie Circulair (NEC)

Nijmeegse Economie Circulair (NEC)

Energiebesparing en -vergroening

NEC 3.0

Op dinsdag 27 juni 2017 ondertekenden vijftien organisaties uit de regio Nijmegen de intentieverklaring voor NEC 3.0. Bij die gelegenheid werd de volledige naam van NEC omgedoopt van ‘Nijmeegs Energie Convenant’ naar ‘Nijmeegse Economie Circulair’. In opvolging van het Nijmeegs Energie Convenant (doelstellingen op energiereductie en -vergroening) is gekozen voor een verruiming van het werkgebied van NEC, naar onder meer het dichterbij brengen van de circulaire economie.

De doelstellingen voor NEC voor de komende drie jaren luiden als volgt:

 • Het verder beperken van het energieverbruik
 • Het verder ‘vergroenen’ van het energieverbruik
 • Het dichterbij brengen van de circulaire economie door, in samenwerking met andere deelnemers en derden aan de slag te gaan met het omvormen van de bedrijfs- en/of productieprocessen van lineair naar circulair.

Doelen realiseren

NEC helpt de deelnemers de doelen te realiseren op onder meer de volgende wijzen:

 • Het initiëren van een circulaire analyse en het helpen van de deelnemers om de eigen stromen van grondstoffen en reststoffen in beeld te brengen.
 • Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring omtrent de stromen van grondstoffen en reststoffen van de individuele deelnemers en het identificeren van de mogelijkheden voor alternatieve inzet.
 • Het zoeken van kennispartners en het bieden van een podium voor het houden van pitches.
 • Het inventariseren van andere initiatieven binnen het werkgebied van NEC met als doel onderlinge samenwerking tussen de deelnemende partners te realiseren.

Wat er van de deelnemers wordt verwacht

Van de deelnemers wordt in de periode 2017-2019 het volgende verwacht:

 • De ambitie om voorloper te zijn op het gebied van de circulaire economie.
 • Het blijven werken aan beperking van het energieverbruik per eenheid product en vergroening van het energieverbruik.
 • Het op basis van deze intentieverklaring uitwerken van de eigen ambitie voor de periode 2017-2019.Het (laten) analyseren en gedetailleerd in beeld brengen van de eigen stromen van grondstoffen, eind- en bijproducten en afval.
 • Het klankborden en uitwisselen van kennis en ervaring met NEC en de andere deelnemers over deze stromen en over beperking c.q. vergroening van het energieverbruik.
 • Het zoeken van de samenwerking met andere deelnemers.
 • Wanneer specifieke voorstellen beschikbaar komen in combinatie met een goede businesscase, het opzetten/initiëren van projecten op het gebied van de circulaire economie binnen de eigen organisatie, bij voorkeur in samenwerking met andere deelnemers van NEC.
 • Optreden als ambassadeur van NEC door andere organisaties voor deelname te interesseren.
 • De jaarlijkse bijdrage voldoen.
 • Actieve deelname aan de bijeenkomsten in het algemeen.

Deelnemers NEC 3.0


Historie van NEC

De historie van NEC gaat terug tot begin 2008, toen de gemeente Nijmegen en Royal Haskoning besloten om samen met een aantal andere grote organisaties werk te gaan maken van energiebesparing. De beoogde doelstelling was dat de deelnemers gedurende drie jaren gemiddeld 3% energie per jaar zouden besparen.

In 2012 werd een doorstart gemaakt met het project NEC 2.0, waarin twintig Nijmeegse bedrijven en instellingen samenwerkten aan energiebesparing en -vergroening. De deelnemers aan NEC stelden jaarlijks een CO2 footprint op van hun eigen organisatie. Na afloop van elk jaar werd door alle deelnemers een footprint opgesteld. Zowel in fase 1 als in fase 2 zijn de deelnemers erin geslaagd de doelen te halen. In fase 2 wisten de deelnemers hun gezamenlijke uitstoot zelfs met 15% te verminderen.

Binnen NEC is ook veel kennis en ervaring uitgewisseld, waarmee de deelnemers weer nieuwe en uitdagende doelen konden formuleren om ook in de toekomst weer veel vooruitgang te kunnen boeken op het gebied van energiebesparing. Ook hebben de bijeenkomsten en contacten ertoe geleid dat in de loop der tijd het plan ontstond om na afloop van dit project de samenwerking te intensiveren en uit te breiden tot de circulaire economie. Daarom is NEC, met behoud van de afkorting in 2017 omgedoopt tot Nijmeegse Economie Circulair.

Begin 2019 is door NEC een project opgestart, dat behelst de stofstromen van de deelnemers in beeld te brengen en te onderzoeken of de afvalstromen of een gedeelte daarvan, hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Ondersteund door Milgro, Rainbow Connection en Royal HaskoningDHV hebben de deelnemers in het project gezocht naar de meest geschikte afval/-grondstoffen om mee te starten en een product waarin deze stoffen verwerkt kunnen worden. De keus is gevallen op kunststoffen en op een kunststof ‘waste-tegel’ als product. Momenteel wordt er een ondernemer gezocht die de kar wil trekken en het idee van de duurzame tegel wil en kan uitwerken tot een kansrijk product, dat door deelnemers maar zeker ook door andere partijen kan worden afgenomen.

NEC kent een stuurgroep, die de bijeenkomsten voorbereidt. Deze bestaat uit mevr. T. Vrijmoet (De Lindenberg), mevr. H. Laurijsen (Radboud umc), dhr. N. Rutten (NXP Semiconductors) en dhr. P. Schmitz (IKN, projectleider).