Coronacrisis, wat te doen?

Het coronavirus slaat hard toe. Niet alleen de bevolking maar ook een groot deel van het bedrijfsleven wordt hard getroffen. Veel bedrijven moeten verplicht dicht blijven, andere moeten de productie stil leggen wegens problemen in de logistieke keten en weer andere mogen wel doordraaien maar zien de vraag wegvallen. Hieronder vindt u enkele tips om met deze situatie om te gaan en verliezen te beperken. 

1. Werktijdverkorting aanvragen (NOW)
Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling voor werktijdverkorting (WTV). Deze laatste is op maandag 23 maart stopgezet. De overheid heeft een nieuwe regeling bedacht, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
U komt in aanmerking voor een uitkering als u tenminste 20% omzetverlies lijdt. U zult moeten toezeggen dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zult vragen voor uw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld).
De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom.
Aanvragen is vanaf 6 april mogelijk. Kijk hier voor meer informatie en aanvragen.

2
. Uitstel van betaling belastingen en betalingsonmacht melden
Ondernemers die in de financiële problemen komen, kunnen de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de belastingen (loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens direct de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd en er moet een verklaring bij. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat de verklaring binnen twee weken kan worden nagestuurd.
In dit kader worden verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen geschrapt en is de invorderingsrente verlaagd naar 0,01 procent.
Let op! Vergeet niet een eventuele melding betalingsonmacht te doen, zodat de bestuurders niet privé aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting, loonheffingen, pensioenpremies, e.d.

3. Beheers kosten en/of herstructureer kosten
Minder inkomsten, maar de uitgaven lopen wel door. Breng in kaart hoe uw vermogen momenteel wordt ingezet en wat de huidige en de toekomstige liquiditeitspositie is. Er zal in de komende periode veel van uw eigen vermogen en de liquiditeit van uw bedrijf gevraagd worden.

4. Financieringen en rekening-courantkredieten
Ondernemers willen nu uitstel van aflossingen of een ruimere financiering en rekening-courant. De overheid staat garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.

5. Tijdelijke verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een ‘coronaluik’ (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden.
In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt.
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. Voor de provisie die de overheid bij de bank in rekening brengt, geldt bij een looptijd tot en met acht kwartalen tijdelijk een tarief van 2% over het bedrag van de BMKB-C.

6. Beleidsregel tegemoetkoming Ondernemers (TOGS)
Voor ondernemingen die volgens het kabinet het hardst zijn geraakt door de crisis, is eenmalig een bedrag van 4.000 euro beschikbaar.
Lang niet alle branches vallen momenteel onder deze regeling; alleen de branches die vallen onder de in de regeling genoemde SBI-codes.

7. Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.
Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Het maximumbedrag per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Klik hier voor meer informatie over de verruiming van de GO.

8. Uitstel afdracht premie pensioenfonds
Indien u liquiditeitsproblemen heeft, dan kunt u uw pensioenfonds verzoeken om uitstel van de afdracht van pensioenpremies. De meeste fondsen zullen uw verzoek honoreren. U dient dat wel vooraf aan te vragen.

9. Uitstel waterschapsbelastingen
Kunt u uw waterschapsbelastingen niet op tijd betalen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen.

10. Contractuele verplichtingen
Het kan zijn dat door de gevolgen van het virus een ondernemer bepaalde contractuele afspraken niet meer kan nakomen. Probeer proactief klanten of relaties waar dit zou kunnen spelen te informeren en te ondersteunen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Wellicht biedt het contract (en/of de algemene voorwaarden) met uw leverancier of afnemer ook een opening om afspraken te herzien of aan te passen.

11. Verlaag voorlopige aanslagen
De voorlopige aanslagen 2020 zijn wellicht te hoog vastgesteld. Overleg dit met uw accountant. Dit levert direct extra cash op.

12. Verlaag het gebruikelijk dga-loon
Het gebruikelijk loon van een dga moet op jaarbasis voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld de minimale 46.000 euro per jaar. Nu hoeft dit niet per maand één twaalfde deel te zijn. U mag ook in december alsnog het juiste bedrag verlonen. Om liquiditeit te besparen de komende periode kan een dga besluiten zijn loon te verlagen en hiermee de liquiditeitsbehoefte te verplaatsen. Later dit jaar, als de crisis hopelijk op zijn retour is, kan besloten worden om het loon op jaarbasis aan te passen.

13. Kinderopvang
Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen in tegenstelling tot anderen nog wel terecht bij de kinderopvang. Wellicht kunt u als ouder een beroep doen op deze regeling als u moet werken vanwege een spoedeisende situatie. Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

We wensen u veel sterkte in de komende tijd!