College Nijmegen stelt Economische Visie 2020-2025 vast

Nijmegen moet de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de (potentiële) beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal is essentieel om succesvolle medewerkers en ondernemers te vinden en in Nijmegen te houden. Dat vinden B&W van Nijmegen en dat hebben ze vastgelegd in de nieuwe economische visie ‘Knooppunt van innovatie’.

Nijmegen luchtfoto

Een van de hoofduitgangspunten van de visie is dat Nijmegen zich moet onderscheiden van andere steden door een duidelijke focus die is gebaseerd op aanwezige sterke punten en een gezamenlijke aanpak van kansen. Die kansrijke Nijmeegse groeisectoren zijn Health & High Tech, logistiek en het mkb/zakelijke dienstverlening. Om deze sectoren verder te ontwikkelen zijn het juiste klimaat voor innovatie en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bepalende factoren, zo bleek uit een ‘visietraject’. De twee centrale actielijnen in de economische visie zijn dan ook technologie (met diverse acties gericht op innoveren, excelleren en circulair ondernemen) en de ‘human factor’ (acties gericht op ondernemerschap, human capital en ecosystemen). Het verder verbeteren van deze basisvoorwaarden voor de meest kansrijke sectoren zal ook een positief effect hebben op de hele Nijmeegse economie.

Uit de visie zal een aantal concrete acties voortvloeien. Enkele van die acties zijn:

 • Het idee voor een structurele regionale digitale werkplaats om de kennis van ondernemers op dit terrein te vergroten wordt uitgewerkt;
 • Een onderzoeksagenda die aansluit bij initiatieven uit het bedrijfsleven gaat wetenschap en lokale ondernemers beter verbinden;
 • Novio Tech Campus en Campus Heijendaal krijgen ruimte voor groei en kwaliteitsverbetering;
 • Het CITC start met de eerste twee innovatieprogramma’s;
 • Het Health Valley Event gaat zich ook richten op internationale relaties;
 • Vanaf 2021 kunnen bedrijven meedingen naar de Nijmeegse Innovatieprijs. De prijs is bedoeld is als aanmoediging, maar ook als een manier om Nijmeegse bedrijven onder de aandacht te brengen;
 • De stad wordt een etalage voor de high tech sector, bijvoorbeeld door het gebruik van sensortechnologie voor een betere toegankelijkheid van gebouwen en ruimtes voor mensen die slecht ter been zijn;
 • Bij verhuizing van niet-watergebonden bedrijven in de havens wil de gemeente koppelingen maken met bedrijven die het water wel benutten;
 • Het programma Circulaire Kickstart maakt een concreet plan voor bedrijven die willen verduurzamen;
 • Het Huis voor de Binnenstad werkt samen met de gemeente aan collectieve afvalinzameling. Zo kan het afval ‘on demand’ worden opgehaald, zijn de kosten lager en kan het afval beter worden benut;
 • Er wordt een regionaal netwerk opgezet dat ICT-producten recyclet en er wordt gewerkt aan een centrum voor circulaire bouw;
 • Verschillende initiatieven voor transporthubs (onder andere op de campus en TPN-West) krijgen vorm waardoor transport goedkoper, schoner en veiliger kan;
 • De gemeente verstrekt een gemeentelijke bijdrage (‘stadsvoucher’) om een goed idee een steuntje in de rug te geven, zodat het naar concept en uiteindelijk naar uitvoering kan;
 • Alle werklocaties komen in één online overzicht met informatie over onder meer faciliteiten en gebruikers;
 • De haalbaarheid van een ‘House of Skills’ wordt regionaal onderzocht. Hierin krijgen mensen met een minder kansrijke opleiding de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen waar in de regio behoefte aan is;
 • Bedrijven en scholen in Nijmegen starten een pilot om het ICT-onderwijs te verbeteren en er moeten meer ‘hybride docenten’ komen die naast hun werk voor een bedrijf regelmatig les geven en zo de praktijkkennis in onderwijsinstellingen versterken;
 • Bedrijven worden uitgedaagd om een sterker lokaal netwerk te creëren doordat bijvoorbeeld een groot bedrijf drie opdrachten verstrekt aan Nijmeegse starters of andere kleine bedrijven;
 • Bij OV-knooppunten gaat expliciet gekeken worden naar de mogelijkheid voor flexwerk- en ontmoetingsplekken.

Bestuursleden van de IKN hebben meegedacht over de economische visie en input gegeven vanuit de industrie. Bestuurslid Gerard van Gorkum zal bovendien mede namens de IKN deelnemen aan de inspraakronde.

Het kan natuurlijk zijn dat u vindt dat uw sector onvoldoende aan bod komt of dat u andere ideeën of commentaar heeft. Laat het ons dan weten!

De behandeling van de economische visie in de gemeenteraad zal in november plaatsvinden.