Author Archives: Paul Schmitz

Versterking regionale bedrijfsleven via ‘MKB Deal’

Adviesbureau KplusV is door het samenwerkingsverband Arnhem-Nijmegen gevraagd om aanvang september 2020 een zogenaamde MKB Deal op te stellen. Met de MKB Deal wordt het regionale bedrijfsleven (het ‘brede’ MKB) versterkt op het gebied van ondernemerschap en vakmanschap. Het gaat daarbij zoveel mogelijk om concrete projecten en experimenten (dus zo praktisch mogelijk).

Het ministerie van EZK draagt financieel bij aan de uitvoering van de MKB-Deals. Deze bijdrage kan een omvang hebben tussen de € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele btw. De overige 50% wordt gezamenlijk gefinancierd door gemeente, provincie en MKB.

De achttien samenwerkende gemeenten in de regio willen (met ondersteuning van de provincie) samen met vertegenwoordigers van het MKB in de regio een voorstel maken. Uit verkennende gesprekken die KplusV met regionale stakeholders heeft gevoerd, blijkt dat ‘digitalisering’ op dit moment een belangrijk thema is voor het brede MKB in de regio.

Daarom zouden we graag van u willen weten: waar heeft u behoefte aan op het gebied van digitalisering en hoe kunnen we u het beste betrekken bij de MKB-deal?

De IKN zal de reacties van de leden bundelen en terugkoppelen naar de initiatiefnemers.

Webinar over aanleg zonnedak en subsidie

Op 16 juli 2020 organiseren VNO NCW en GEA een gratis webinar over de installatie van een zonnedak op bedrijfspanden, over waarom het zinvol is juist in deze tijden hiermee aan de slag te gaan en hoe het traject ‘Verzilver jouw dak met zonnepanelen’ u hierbij ondersteunt. Ook zal er uitleg zijn over hoe het produceren van zonnestroom wordt gesubsidieerd via de SDE++ subsidie.

Duurzame energie opwekken met zon op (grote) daken is een oplossing die veel voordelen heeft:
. Uw dak ligt er nu ‘ongebruikt’ bij, met zonnepanelen geeft u het een extra bestemming;
. De overheid stelt subsidie (SDE++) beschikbaar, dit maakt de businesscase aantrekkelijk;
. Dankzij de provincie Gelderland krijgt u ondersteuning van ervaren mensen;
. Zonne-energie zorgt voor een beter milieu en u voorkomt dat er schaarse grond moet worden opgeofferd voor de opwekking van energie;
. De eisen voor duurzaam ondernemen worden steeds hoger, met een zonnedak bent u hier alvast op voorbereid;
. Met zonnepanelen laat u de buitenwereld zien dat u duurzaam onderneemt;
. Kortom: een gemiste kans om het dak niet te gebruiken!

Bent u ondernemer en heeft u een bedrijfspand met een ‘leeg’ dak van minstens 500 m2? Of bent u ondernemer en heeft u een beschikking voor een SDE+ subsidie op de plank liggen? Dan kunt u meedoen met het project ‘Verzilver jouw dak met zonnepanelen’ van de provincie Gelderland.
Hoe? Dat zal Roy Ellenbroek van provincie Gelderland u graag vertellen. Verder zal adviesbureau Fit Our Future uitleggen hoe zij ondernemers helpen met een haalbaarheidsstudie en het indienen van de subsidieaanvraag. Tevens vertellen zij waar u aan moet denken bij het realiseren van een zonnedak.

Het programma luidt:
14:00 uur: Introductie door dagvoorzitter Christian Lorist
14:05 uur: Toelichting ‘Verzilver uw dak met zonnepanelen’ door Roy Ellenbroek
14:10 uur: Aanbod ondersteuning door Fit Our Future
14:20 uur: Ervaringen van ondernemers
14:25 uur: Ruimte voor vragen
14:45 uur: Einde.

Om deel te kunnen nemen aan deze gratis webinar is aanmelden verplicht. Klik hier om u aan te melden.
Kort voor aanvang van de webinar ontvangt u de link om online deel te kunnen nemen.

PFAS: meer verantwoorde ruimte voor grondverzet

Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Dat schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven op 1 juli aan de Tweede Kamer. Gebaseerd op nieuwe onderzoeken van RIVM en Deltares biedt zij op drie fronten meer ruimte. Uitgangspunt is en blijft om mens en milieu te beschermen en tegelijkertijd de verantwoorde ruimte zoveel mogelijk benutten.

De eerste verruiming betreft een hogere achtergrondwaarde voor de landbodem. Het RIVM heeft 200 metingen door het hele land gedaan. Op basis hiervan kan een geactualiseerde achtergrondwaarde voor de landbodem voor PFAS worden vastgesteld op 1,4 µg/kg (dit was 0,8 µg/kg) voor zowel grond als bagger. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor bouwers en baggeraars voor het aanbrengen van grond en bagger op de landbodem.

Een tweede verruiming betreft dat nu dezelfde regels voor grond en bagger gelden. Het RIVM heeft samen met Deltares de afgelopen maanden onderzoek gedaan en zij constateren nu dat grond zich net zo gedraagt als bagger. Dit betekent dat het verschil in regels tussen grond en bagger wegvalt. PFAS-houdende grond kan nu ook verantwoord worden toegepast in oppervlaktewater. Uitgangspunt blijft ook hier dat het oppervlaktewater beschermd is en de kwaliteit van de bodem niet slechter wordt.

Ten derde komt er meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in 37 diepe plassen. Een knelpunt was dat alleen in diepe plassen, die in verbinding staan met de grote rivieren PFAS-houdende bagger toegepast kon worden. In geïsoleerde diepe plassen die niet in verbinding staan met andere wateren kon dit nog niet. Eerst moest onderzocht worden of -en onder welke omstandigheden het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger uit de nabije omgeving van een geïsoleerde diepe plas verantwoord kan. Dat blijkt nu te kunnen. Ook blijkt uit de onderzoeken dat PFOS, een van de PFAS-stoffen, aanzienlijk minder voorkomt in regionale wateren dan in de grotere rijkswateren. Daarom komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen: 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFAS. Daarmee kan tot dit niveau in geïsoleerde diepe plassen PFAS-houdende grond en bagger uit de nabije omgeving toegepast worden.

De betrokken sectoren hebben in de taskforce PFAS aangegeven dat met deze verruimingen het overgrote deel van de knelpunten opgelost is. In het najaar van 2020 wordt nog een aantal onderzoeken door het RIVM en Deltares uitgevoerd, waarna mogelijk aanpassingen volgen. Eind 2020 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht en in 2021 wordt het definitieve handelingskader vastgesteld. Ondertussen blijft de staatssecretaris werken aan het voorkomen van PFAS-problemen aan de voorkant, met een Europees verbod op PFAS in alle niet-essentiële toepassingen.

Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Graafseweg verder versmald

Op 10 juni heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten om opnieuw een stuk van de Graafseweg te versmallen van vier naar twee rijbanen (plus een busbaan). Lange tijd was er geen meerderheid te vinden voor versmalling, vanwege te verwachten filevorming en sluipverkeer in de aanliggende straten. Ook binnen de coalitie was er verdeeldheid maar de PvdA bleek opeens bereid mee te helpen om de bereikbaarheid van de stad te ‘verbeteren’.

Graafseweg drukte

Alsof het verkeer al niet genoeg gehinderd wordt door de versmalling van het stuk Graafseweg tussen de spoorbruggen en het Keizer Karelplein. Alsof er niet voldoende fietsroutes zijn tussen het Keizer Karelplein en het zuiden van de stad. Alsof de binnenstad nog een extra hoofdpijndossier kan gebruiken, naast de internetwinkels en de coronacrisis. Alsof het streekvervoer een serieus alternatief is voor mensen die te ver weg wonen of werken om met de fiets te reizen. Alsof er één klager is die aan de Graafseweg is gaan wonen toen die nog verkeersluw was. Alsof de gemeente geld over heeft in deze crisistijd en alsof er niet genoeg slechte stukken wegdek in Nijmegen liggen die éérder aan een opknapbeurt toe zijn. Alsof er in Nijmegen genoeg goede transferia zijn, waar bezoekers van de stad graag hun auto achterlaten. Alsof het autobezit in Nederland niet steeds verder toeneemt. Alsof het aantal inwoners van Nijmegen krimpt in plaats van (hard) groeit. Alsof dit dossier een ruzie in de coalitie waard is. Vult u maar aan.

Het besluit van de gemeenteraad is een nieuwe dreun voor de bereikbaarheid van de stad. Ondernemers, werkende mensen en bezoekers uit de regio worden aan de rand van de stad ‘gedoseerd’ omdat de wegen het verkeer niet aan zouden kunnen. En dit nadat de gemeente zelf de vitale invalswegen heeft versmald.
Natuurlijk zal deze ingreep tot verdere opstoppingen leiden maar de ervaring leert dat zo’n besluit niet meer teruggedraaid zal worden. We zijn erg benieuwd op welke toegangsweg de coalitie hierna haar oog laat vallen. Uiteraard zullen we ook dan medestanders zoeken om te proberen van dit doodlopende spoor af te geraken.

Foto: David van Haren

Enquêteresultaten gedeeld met wethouders

In maart en april heeft de IKN enkele korte enquêtes gehouden onder haar leden. De belangrijkste vragen betroffen de omzet en de ordeportefeuille en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Daarnaast hebben we gevraagd of de overheidsmaatregelen voldoende waren en of de leden suggesties hadden. De resultaten van de enquête zijn besproken in het overleg met de wethouders EZ van Nijmegen en de omliggende gemeenten op 10 juni.

Opmerkelijk is dat er veel verschillen zijn tussen de sectoren en tussen de bedrijven, op welk moment hun omzet terugliep of naar verwachting terug zal lopen. De verwachting is wel dat de crisis uiteindelijk bijna alle bedrijven zal raken. 

Van de overheden wordt verwacht dat ze meedenken en bedrijven ondersteunen waar dat mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid nu investeert. Denk daarbij aan woningbouw, wegenbouw, onderhoud en verduurzaming van gebouwen, etc.

Ook wordt van de overheid verwacht dat zij inzet op de arbeidsmarkt. Al voor de crisis was er een mismatch op de arbeidsmarkt. De overheid moet investeren in omscholing en banenpools. Dit wordt overigens al opgepakt door de regio Arnhem Nijmegen. Zo is er recentelijk een kwartiermaker gestart, die zal onderzoeken in welke vorm het ‘House of Skills’ in Amsterdam op onze regio geprojecteerd kan worden.

Verder is er aandacht gevraagd voor de ketens. Als daar een belangrijke schakel wegvalt, heeft dit effect op de hele keten.

De overheden gaven aan dat vanuit de landelijke maar ook vanuit de lokale overheden gekeken wordt hoe ondernemers geholpen kunnen worden. Denk daarbij aan uitstel van belastingen, het snel betalen van facturen en het flexibel omgaan met regels. Waar nodig werken gemeenten samen, met elkaar en met het Werkbedrijf en UWV.

Intussen is ook bekendgemaakt dat de gemeente Nijmegen waar mogelijk voorkeur gaat geven aan lokale bedrijven. Dit was een door veel leden van de IKN geuite wens.

Provincie opent SMART-regeling Covid-19

De Covid-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker, maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Er is tijd om te investeren in om- en bijscholing, maar geen geld. Daarom heeft de provincie Gelderland de ‘Smart-regeling Covid-19′ geopend, voor MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen.

smart covid 19

De subsidie van maximaal 25.000 Euro biedt ruimte om te investeren in bijvoorbeeld om- en bijscholing in (vak)vaardigheden van medewerkers, het creëren van expertpools en het aanpassen van de manier van werken in een organisatie. Zo ondersteunt provincie Gelderland haar bedrijfsleven. Hiervoor is 1,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld.

Het subsidieplafond voor deze regeling is helaas bereikt. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Gratis reclame op Wijchense welkomstborden

Vanwege de moeilijke tijden voor ondernemers maakt de gemeenten Wijchen het mogelijk om tot en met 31 mei aanstaande gratis te adverteren in het bovenste gedeelte van de digitale welkomstborden van de gemeente (invalswegen en Stationslaan).

 

Huis van de gemeente Wijchen foto

Normaal is dit gedeelte bedoeld voor gemeentelijke informatie en evenementen. Nu er geen evenementen zijn stelt Wijchen deze ruimte graag beschikbaar.

Hoe het werkt? Lever een afbeelding in JPG/JPEG bestand aan. De eisen hiervoor zijn:
•           jpg formaat, 378*252 pixels, landscape en opgemaakt in RGB kleuren
•           gebruik niet teveel tekst, houd uw boodschap kort en kernachtig
•           gebruik een strak, eenvoudig, goed leesbaar lettertype; niet te dun
•           het gebruik van cursief/schuingedrukte en ‘handgeschreven’ lettertypes wordt afgeraden
•           onthoud dat tekst in uw advertentie van grote afstand (± 25 meter) leesbaar moet zijn
•           gebruik een donkere achtergrond (i.v.m. lichtuitstoot van het scherm)
•           kies voor een rustig beeld.

U kunt het bestand aanleveren per e-mail aan Tanja Bruins (t.bruins@drutenwijchen.nl). Ook eventuele vragen kunt u stellen via dit mailadres.

Enquête over de gevolgen van coronacrisis

De IKN heeft regelmatig overleg met de wethouders EZ in de regio, over de gevolgen van de crisis voor het Nijmeegse bedrijfsleven. Meerdere keren per jaar is er een bijeenkomst met een delegatie van het bestuur van de IKN en wethouders en ambtenaren EZ van de gemeenten in onze regio. Maar tussendoor is er ook regelmatig contact over hoe het bedrijfsleven ervoor staat.

coronavirus plaatje enquete

Daarnaast denken we ook als IKN na over initiatieven die we gezamenlijk kunnen ontplooien.
Om de bestuurders goede input te geven en om te weten waarmee onze leden het beste geholpen zijn, hebben we een korte enquête opgesteld. Het zou fijn zijn als u de volgende vragen zou kunnen beantwoorden met betrekking tot de coronacrisis.

. hoever blijft de omzet in uw bedrijf in april achter bij de omzet van april 2019 of een andere representatieve maand in 2019?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in mei?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in juni?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in het tweede half jaar?
. vindt u de huidige ondersteuningsmaatregelen van de overheid voldoende en zo nee, waarom niet?
. zijn er zaken waarmee uw gemeente de ondernemers in uw sector of in het algemeen kan helpen?
. verwacht u dat er de komende tijd technisch personeel boventallig zal zijn in uw bedrijf?
. zou u willen deelnemen aan een pool, om boventallig personeel (zo mogelijk) tijdelijk bij andere bedrijven in te zetten?
. zijn er andere zaken die we als IKN kunnen oppakken om de gevolgen van de crisis te verzachten?
. heeft u nog andere vragen of ideeën?

Een aantal Nijmeegse leden heeft reeds een eerdere, kortere vragenlijst ingevuld. Zij zijn welkom om ook antwoord te geven op de nieuwe vragen en verslag te doen van nieuwe ontwikkelingen.
Ook niet-leden uit de maakindustrie kunnen de enquête invullen.

U kunt de antwoorden direct mailen of via het contactformulier versturen. Leden krijgen zo nodig een persoonlijke herinnering. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en groeten!

Bezwaren ingediend tegen Omgevingsvisie Nijmegen

Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie opstellen. Dit zijn ze verplicht op basis van de Omgevingswet. Hiermee wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. IKN heeft samen met het ECN bezwaren ingediend tegen de door Nijmegen gepresenteerde ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven op 1 april aan de Tweede Kamer laten weten. Een nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. Dit betekent echter niet dat het werk stil ligt. Veel gemeenten hebben al een ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd. Zo ook de gemeente Nijmegen.

De ontwerp-Omgevingsvisie benoemt vier grote opgaven (of uitdagingen) voor de stad in de komende decennia. Uit deze verschillende opgaven zijn vervolgens acht ruimtelijke keuzes voor de fysieke leefomgeving afgeleid. Eén van de vier grote opgaven betreft de economisch veerkrachtige stad. In dat kader heeft de gemeente een visie geformuleerd die de IKN en ECN (Economisch Collectief Nijmegen) op onderdelen zorgen baart.

Deze zorgen zijn op een viertal bijeenkomsten door vertegenwoordigers van de IKN en ECN geuit, maar in het ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040 is daar vrijwel niets van terug te vinden.

De gemeente ziet, om de vraag naar woonruimte te kunnen faciliteren, functiemenging van wonen en werken als oplossing. Streven daarbij is onder meer om  bedrijventerreinen en wijken rondom het kanaal, zoals Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens, meer onderdeel te maken van het ‘stadsweefsel’.

Het gebied Winkelsteeg biedt volgens de ontwerp-Omgevingsvisie op korte termijn ruimte voor ‘transformatie’ en ‘herontwikkeling’. Hiermee wordt bedoeld dat andere bedrijfsfuncties en wonen toegevoegd en ingepast kunnen worden met behoud van groen.

Ten aanzien van het gebied Oost-Kanaalhavens wil de gemeente onderzoeken of dit gebied op midden- en lange termijn (na 2030) mogelijkheden biedt voor transformatie. Dit wordt ook als zodanig aangeduid op de Omgevingsvisiekaart.

IKN en ECN erkennen dat functiemenging op sommige plekken (waar lichtere bedrijvigheid aanwezig is) wellicht mogelijk is maar zijn van mening dat dit voor de bestaande industrieterreinen niet het geval is. Met name de gebieden Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens zijn van oorsprong traditionele bedrijventerreinen waar bedrijven in de hogere milieucategorieën gevestigd zijn, reden waarom industriële bedrijvigheid en wonen hier bewust van elkaar gescheiden zijn.

Wij maken ons grote zorgen dat als gevolg van dit voorgenomen beleid aanwezige industriële bedrijven moeten verdwijnen dan wel hun bedrijfsoppervlakte moeten verkleinen. Uitbreiding of nieuwvestiging zal veelal onmogelijk worden vanwege strenge milieuhygiënische eisen (denk aan geluid, geur, veiligheid en verkeer) die zullen gelden zodra op de terreinen ook wonen mogelijk wordt gemaakt.

Op 24 maart hebben IKN en ECN hun zienswijze inzake de ontwerp-Omgevingsvisie 2020-2040 schriftelijk ingediend bij de gemeente Nijmegen.

ECN en IKN hebben zich bij de beoordeling van de plannen en het opstellen van de zienswijze laten bijstaan door deskundigen van de Stec groep. U vindt de zienswijze en de onderbouwing onder downloads.

Coronacrisis, wat te doen?

Het coronavirus slaat hard toe. Niet alleen de bevolking maar ook een groot deel van het bedrijfsleven wordt hard getroffen. Veel bedrijven moeten verplicht dicht blijven, andere moeten de productie stil leggen wegens problemen in de logistieke keten en weer andere mogen wel doordraaien maar zien de vraag wegvallen. Hieronder vindt u enkele tips om met deze situatie om te gaan en verliezen te beperken. 

1. Werktijdverkorting aanvragen (NOW)
Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling voor werktijdverkorting (WTV). Deze laatste is op maandag 23 maart stopgezet. De overheid heeft een nieuwe regeling bedacht, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
U komt in aanmerking voor een uitkering als u tenminste 20% omzetverlies lijdt. U zult moeten toezeggen dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zult vragen voor uw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld).
De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom.
Aanvragen is vanaf 6 april mogelijk. Kijk hier voor meer informatie en aanvragen.

2
. Uitstel van betaling belastingen en betalingsonmacht melden
Ondernemers die in de financiële problemen komen, kunnen de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de belastingen (loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens direct de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd en er moet een verklaring bij. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat de verklaring binnen twee weken kan worden nagestuurd.
In dit kader worden verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen geschrapt en is de invorderingsrente verlaagd naar 0,01 procent.
Let op! Vergeet niet een eventuele melding betalingsonmacht te doen, zodat de bestuurders niet privé aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting, loonheffingen, pensioenpremies, e.d.

3. Beheers kosten en/of herstructureer kosten
Minder inkomsten, maar de uitgaven lopen wel door. Breng in kaart hoe uw vermogen momenteel wordt ingezet en wat de huidige en de toekomstige liquiditeitspositie is. Er zal in de komende periode veel van uw eigen vermogen en de liquiditeit van uw bedrijf gevraagd worden.

4. Financieringen en rekening-courantkredieten
Ondernemers willen nu uitstel van aflossingen of een ruimere financiering en rekening-courant. De overheid staat garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.

5. Tijdelijke verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een ‘coronaluik’ (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden.
In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt.
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. Voor de provisie die de overheid bij de bank in rekening brengt, geldt bij een looptijd tot en met acht kwartalen tijdelijk een tarief van 2% over het bedrag van de BMKB-C.

6. Beleidsregel tegemoetkoming Ondernemers (TOGS)
Voor ondernemingen die volgens het kabinet het hardst zijn geraakt door de crisis, is eenmalig een bedrag van 4.000 euro beschikbaar.
Lang niet alle branches vallen momenteel onder deze regeling; alleen de branches die vallen onder de in de regeling genoemde SBI-codes.

7. Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.
Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Het maximumbedrag per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Klik hier voor meer informatie over de verruiming van de GO.

8. Uitstel afdracht premie pensioenfonds
Indien u liquiditeitsproblemen heeft, dan kunt u uw pensioenfonds verzoeken om uitstel van de afdracht van pensioenpremies. De meeste fondsen zullen uw verzoek honoreren. U dient dat wel vooraf aan te vragen.

9. Uitstel waterschapsbelastingen
Kunt u uw waterschapsbelastingen niet op tijd betalen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen.

10. Contractuele verplichtingen
Het kan zijn dat door de gevolgen van het virus een ondernemer bepaalde contractuele afspraken niet meer kan nakomen. Probeer proactief klanten of relaties waar dit zou kunnen spelen te informeren en te ondersteunen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Wellicht biedt het contract (en/of de algemene voorwaarden) met uw leverancier of afnemer ook een opening om afspraken te herzien of aan te passen.

11. Verlaag voorlopige aanslagen
De voorlopige aanslagen 2020 zijn wellicht te hoog vastgesteld. Overleg dit met uw accountant. Dit levert direct extra cash op.

12. Verlaag het gebruikelijk dga-loon
Het gebruikelijk loon van een dga moet op jaarbasis voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld de minimale 46.000 euro per jaar. Nu hoeft dit niet per maand één twaalfde deel te zijn. U mag ook in december alsnog het juiste bedrag verlonen. Om liquiditeit te besparen de komende periode kan een dga besluiten zijn loon te verlagen en hiermee de liquiditeitsbehoefte te verplaatsen. Later dit jaar, als de crisis hopelijk op zijn retour is, kan besloten worden om het loon op jaarbasis aan te passen.

13. Kinderopvang
Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen in tegenstelling tot anderen nog wel terecht bij de kinderopvang. Wellicht kunt u als ouder een beroep doen op deze regeling als u moet werken vanwege een spoedeisende situatie. Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

We wensen u veel sterkte in de komende tijd!